Odměna

Výši odměny advokáta upravuje v souladu se z.č. 85/1996 Sb., o advokacii vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif).

Podle ust. § 1 odst. 1 advokátního tarifu se řídí odměna advokáta za poskytování právních služeb primárně smlouvou s klientem. Pokud odměna advokáta takto určena není, řídí se ustanoveními advokátního tarifu o mimosmluvní odměně.

Odměna za poskytování právních služeb může být sjednána jako:

  • smluvní
    • časová odměna – odměna je stanovena hodinovou sazbou a počtem hodin, které advokát na zpracování věci pro klienta vynaloží;
    • paušální odměna – odměna je stanovena pevnou částkou za úplné vyřízení věci či z poskytování právních služeb v předem daném časovém období (např. kalendářní měsíc);
  • mimosmluvní
    • úkonová odměna – odměna advokáta je určena počtem úkonů, které advokát ve věci učiní (zde se nezohledňuje časový náklad na vyřízení věci). Sazba je stanovena pevně za jeden úkon právní služby dle advokátního tarifu.

Vedle odměny za poskytování právních služeb náleží advokátu v též náhrada hotových výdajů a náhrada za promeškaný čas.