Myslivost, rybářství, lesnictví

Právní řád je v oblasti úpravy lovu volně žijících živočichů, správy honiteb či rybářských revírů, hospodaření v lesích, ochrany přírody a krajiny a v oblasti související státní správy, zejména s ohledem na častokrát značně komplikovanou provázanost s jinými právními předpisy v rámci práva životního prostředí i jiných právních odvětví, často nejednoznačný, z čehož plyne velká míra právní nejistoty v úpravě práv a povinností osob týkajících se této specifické oblasti našeho právního řádu. Jsme jedna z mála advokátních kanceláří v České republice, která je schopna poskytnout kvalifikované právní služby v této oblasti. Zejména se jedná o problematiku

 • založení a vzniku honebních společenstev;
 • členství v honebních společenstvích a majetku honebních společenstev;
 • vytváření, uznávání, změn a využívání honiteb;
 • prohlašování pozemků za nehonební;
 • ochrany práv vlastníků honebních pozemků;
 • založení, vzniku a fungování mysliveckých sdružení;
 • hospodaření se zvěří a podmínek lovu zvěře;
 • práv a povinností fyzických a právnických osob souvisejících s myslivostí;
 • škod způsobených užíváním honitby, zvěří a na zvěři, jejich předcházení a náhrady;
 • rybnikářství;
 • vyhlašování rybářských revírů, jejich užívání a hospodaření v nich;
 • výstavby rybníků;
 • výkonu rybářského práva;
 • podmínek lovu ryb a rybářských řádů;
 • vstupu na pozemky určené k plnění funkcí lesa, včetně pohynu po nich a jejich užívání;
 • odnětí pozemků pro plnění funkcí lesa a omezení jejich využívání;
 • užívání lesů, hospodaření v lesích a náhrady újmy vzniklé v důsledku omezení hospodaření v lese;
 • náhrady za poškozování lesa;
 • lesních hospodářských plánů a lesních hospodářských osnov;
 • obecné ochrany přírody, včetně ochrany rostlin, ptáků a jiných živočichů, povolení ke kácení dřevin apod.;
 • ochrany zvláště chráněných rostlin a zvláště chráněných živočichů;
 • hospodaření s nepůvodními druhy rostlin a živočichů a nakládání s nimi;
 • zvláště chráněných území, zejména národních parků, chráněných krajinných oblastí, národních přírodních rezervací, národních přírodních památek, jejich ochranných pásem;
 • užívání pozemků patřících mezi zvláště chráněná území a hospodaření na nich;
 • evropsky významných lokalit;
 • náhrady za ztížení zemědělského nebo lesního hospodaření;
 • vyvlastnění v zájmu ochrany přírody;
 • povinností osob při výstavbě nebo jiném užívání krajiny v souvislosti s ochranou přírody;
 • dalších práv a povinností osob, nejen myslivců, rybářů a vlastníků nemovitostí, souvisejících s myslivostí, rybářstvím, lesnictvím a ochranou přírody a krajiny;
 • příslušných správních a soudních řízení v těchto oblastech.